161128 alfa glad logo 500

Aktiviteter for seniorer 60+
Førtidspensionister
Efterlønnere
i
Sorø

Vedtægterne er godkendt af generalforsamlkingen den 24 marts 2017.

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er: G.L.A.D. – Idræt for Ældre i Sorø
Foreningen er stiftet den: 17. september 1999
Foreningens hjemsted er: Sorø Kommune

§ 2 Formål
Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke, at fremme det fysiske og psykiske velvære blandt deltagerne, og derved forøge deres livskvalitet samt i trygge rammer at skabe basis for nye kontakter og netværker, hvis/når tidligere netværker mindskes.

§ 3 Medlemskab af organisationer
Stk. 1: Foreningen er medlem af DGI Midt- og Vestsjælland , og dermed undergivet dennes love og bestemmelser.
Stk. 2: Foreningen kan desuden tilslutte sig de foreninger og organisationer, som bestyrelsen finder det fornødent.

§ 4 Optagelse af medlemmer
Stk. 1: Som aktive medlemmer kan optages voksne (pensionister og førtidspensionister), når de vedkender sig nærværende vedtægter.
Som passive medlemmer kan optages enhver.
Stk. 2: Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.
Stk. 3: Udmeldelse skal ske ved henvendelse til bestyrelsen.

§ 5 Ledelse
Stk. 1: Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand, næstformand, kasserer, sekretær samt yderligere et medlem.
Stk. 2: Alle vælges for 2 år ad gangen. Formand vælges på lige år og kassereren vælges på ulige år.
Stk. 3: Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær.
Stk. 4: Valgbar er ethvert aktivt medlem.

§ 6 Kontingent
Forslag til kontingent fastsættes af de respektive udvalg og bestyrelsen i samarbejde 1 gang årligt.

§ 7 Forpligtelse
Stk. 1: Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
Stk. 2: Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.
Stk. 3: Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. 

§ 8 Myndighed
Stk. 1: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i marts måned og indkaldes ved opslag på foreningens område og ved mail eller brev til medlemmerne, med mindst 14 dages varsel.
Stk. 2: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før.
Stk. 3: Kun fremmødte aktive medlemmer har stemmeret. Der kan dog ved sygdom stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4: På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.
Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.
Stk. 5: Der føres referat over vedtagne beslutninger.

§ 9 Generalforsamlingen
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Fremlæggelse af budget
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg: a) formand (lige år)
b) kasserer (ulige år)
c) bestyrelsesmedlemmer (1 lige år, 2 ulige år)
d) suppleanter (2)
e) revisorer (2)
f) revisorsuppleant (1)
8. Eventuelt

§ 10 Ekstraordinær generalforsamlingen
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 25% af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 11 Tegningsret
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.

§ 12 Forretningsorden
Stk. 1: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 13 Bestyrelsen
Stk. 1: Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer her-for.
Stk. 2: Der tages referat af bestyrelsesmøderne. Referatet godkendes på det efterføl-gende møde i bestyrelsen.

§ 14 Regnskabsår
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december, og senest den 15. februar afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.

§ 15 Opløsning
Stk. 1: Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.
Stk. 2: Ophører foreningen at eksistere, eller udmelder foreningen sig af DGI Midt- og Vestsjælland, skal den til denne aflevere samtlige herfra modtagne ejendele.
Stk.3: Udover det i stk. 2 nævnte tilfalder foreningens formue senioridrætsarbejdet i Sorø Kommune.

VEDTÆGTER
FOR

Således vedtaget den: ____________________________________

Created by Team Network 2016